GENETYX Ver.16 機能説明

MySQL サーバーを使用してデータベースの共有

MySQL サーバーを使用してデータベースの共有が可能になりました。