GENETYX簡易マニュアル

 |  40756

GENETYX-MAC

Tags: All v20 v21
v20 v21 参照配列にセグメント配列をマッピングする (GenomeMapping)
v20 v21 断片配列の質を調査する (GenomeMapping)
v20 v21 配列のトリミングを行う (GenomeMapping)
v20 v21 Primer3 Ver.2 のインストール
v20 v21 パラレルエディタ上の配列を相補鎖にする
v21 配列データベースにディビジョンを作成する
v20 配列データベースにディビジョンを作成する
v20 v21 ローカルBLAST検索
v20 v21 ClustalW のインストール
v20 v21 ClustalW でマルチプルアライメントと系統樹を作成する
v20 v21 PCR Primer 検索
v20 v21 制限酵素認識部位を解析する
v20 v21 制限酵素の詳細情報を表示する
v20 v21 GENETYX で NCBI から遺伝子配列をダウンロードする
v21 配列の背景色を設定する
v21 オートセーブをOFFにして保存確認ダイアログを表示する
v20 オートセーブをOFFにして保存確認ダイアログを表示する