GENETYX簡易マニュアル

 |  28603

GENETYX-MAC

Tags: All v19 v20
v19 v20 参照配列にセグメント配列をマッピングする (GenomeMapping)
v19 v20 断片配列の質を調査する (GenomeMapping)
v19 v20 配列のトリミングを行う (GenomeMapping)
v20 Primer3 Ver.2 のインストール
v19 v20 パラレルエディタ上の配列を相補鎖にする
v19 v20 配列データベースにディビジョンを作成する
v19 v20 ローカルBLAST検索
v19 v20 ClustalW のインストール
v19 v20 ClustalW でマルチプルアライメントと系統樹を作成する
v19 v20 PCR Primer 検索
v19 v20 制限酵素認識部位を解析する
v19 v20 制限酵素の詳細情報を表示する
v19 v20 GENETYX で NCBI から遺伝子配列をダウンロードする
v19 v20 De novo アセンブリ (Forge) (GenomeMapping)
v19 v20 オートセーブをOFFにして保存確認ダイアログを表示する