GENETYX簡易マニュアル

 |  82632

GENETYX for Windows

Tags: All v14 v15
v14 v15 De novo アセンブリ (Forge) (GenomeMapping)
v14 v15 De novo アセンブリ (MIRA) (GENETYX-Genome)
v14 v15 プラグインの手動インストールの方法
v14 v15 断片配列の質を調査する (GENETYX-Genome)
v15 SNP 検出 (GENETYX NGS)
v15 生物種比較 (GENETYX NGS)
v14 v15 配列のトリミングを行う (GenomeMapping)
v14 v15 Genome Mapping 解析のメモリ使用量と所要時間の目安
v14 v15 参照配列にセグメント配列をマッピングする
v14 v15 MIRA プラグインの手動インストールの方法
v14 v15 MIRA による de novo assembly 解析のメモリ使用量の目安
v14 v15 インターネットに接続できないPCでライセンス認証する方法
v14 v15 MAFFT のインストール
v14 v15 RAxML のインストール
v15 GENETYX Ver.15 にアップグレードする
v14 GENETYX Ver.14 にアップグレードする
v15 配列データベースにディビジョンを作成する
v14 配列データベースにディビジョンを作成する
v14 v15 ローカルBLAST検索
v14 v15 パラレルエディタに TSV 形式のファイルを読み込む
v14 v15 ClustalW のインストール
v14 v15 ClustalW でマルチプルアライメントと系統樹を作成する
v14 v15 PCR Primer 検索
v14 v15 制限酵素認識部位を解析する
v14 v15 制限酵素の詳細情報を表示する
v14 v15 GENETYX で NCBI から遺伝子配列をダウンロードする
v14 v15 Web ブラウザで NCBI から遺伝子配列をダウンロードする
v14 v15 配列上に注釈を追加する
v14 v15 追加した注釈を削除する
v14 v15 配列の背景色を設定する
v14 v15 PCRプライマーの熱理学的特性を計算する
v14 v15 アミノ酸配列への翻訳でフレーム表示順を変更する
v14 v15 波形ファイルを開いて波形を表示する