GENETYX簡易マニュアル

 |  56392

GENETYX for Windows

Tags: All v13 v14
v13 v14 Genome Mapping 解析のメモリ使用量と所要時間の目安
v13 v14 参照配列にセグメント配列をマッピングする
v14 MIRA プラグインの手動インストールの方法
v14 MIRA による de novo assembly 解析のメモリ使用量の目安
v14 インターネットに接続できないPCでライセンス認証する方法
v14 MAFFT のインストール
v14 RAxML のインストール
v14 GENETYX Ver.14 にアップグレードする
v13 GENETYX Ver.13 にアップグレードする
v13 v14 配列データベースにディビジョンを作成する
v13 v14 ローカルBLAST検索
v13 v14 パラレルエディタに TSV 形式のファイルを読み込む
v13 v14 ClustalW のインストール
v13 v14 ClustalW でマルチプルアライメントと系統樹を作成する
v13 v14 PCR Primer 検索
v13 v14 制限酵素認識部位を解析する
v13 v14 制限酵素の詳細情報を表示する
v13 v14 GENETYX で NCBI から遺伝子配列をダウンロードする
v13 v14 Web ブラウザで NCBI から遺伝子配列をダウンロードする
v13 v14 配列上に注釈を追加する
v13 v14 追加した注釈を削除する
v13 v14 配列の背景色を設定する
v13 v14 PCRプライマーの熱理学的特性を計算する
v13 v14 アミノ酸配列への翻訳でフレーム表示順を変更する
v13 v14 波形ファイルを開いて波形を表示する